Atenció a la diversitat

Les actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat a l’aula, entre d’altres són:

 • Racons a tots els cicles.
 • Reforç individualitzat de lectura a 1r i 2n.
 • Adequació d’activitats segons les necessitats dels alumnes a tots els cicles.
 • Intervencions de les mestres d’ E.E.
 • Elaboració dels Plans Individualitzats.
 • Coordinació amb les persones que ens reforcen i no pertanyen específicament a la plantilla del centre: auxiliar d’E.E., EAP, assistents socials, etc.
 • A tots els grups classe fem desdoblament de grups segons la disposició de personal i que ja està reflectit als horaris de grup i personal dels docents per treballar amb grup reduït aspectes com la Llengua Catalana, les Matemàtiques, la Llengua estrangera, el medi experimental, la Informàtica i la Música.
 • Reforç escolar Activa’t a l’estudi.
 • Suport a l’aula d’alumnes de l’institut.
 • Per indicació del Departament d’Ensenyament hem aplicat el S.E.P.

ORGANITZACIÓ DEL SEP

El Suport Escolar Personalitzat (SEP) és una estratègia que ens marca de Departament d’Ensenyament per treballar la diversitat.

A la nostra escola programem 3 sessions a cada curs de P-4 , P-5 i 6è de Primària. De 1r de Primària a 5è fem dues sessions setmanals a cada grup.

A Infantil treballem estratègies de càlcul i llengua oral de manera ordinària. En casos concrets treballem altres aspectes com hàbits, rutines, psicomotricitat fina, etc.

De 1r a 6è el SEP el dediquem a treballar la llengua i les matemàtiques. Els grups han de ser d’entre 2 i 8 alumnes i es trien segons valoració del professorat implicat en el cicle i del cap d’estudis. El criteri que es segueix, de manera general, és dedicar aquest temps a l’alumnat que no arriba als mínims suficients però que no té atenció d’E. E. ni tampoc cap altre reforç més específic i bàsic.

AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

a càrrec de Lydia Roces.

Aquest any disposem de 20 hores de l’auxiliar d’Educació Especial. Aquestes hores les dediquem a atendre els nens amb dictamen, reconeixement de NEE o Annex 2 (Protocol per avaluar necessitats de suport complementari).

Les seves funcions fonamentals són:

 • Ajudar en la seva cura i higiene personal.
 • Suport en la mobilitat i desplaçaments (acompanyar a les files, entrades i sortides).
 • Ajudar a regular el comportament i la seva comunicació.
 • Motivar l’interès a les explicacions de l’aula.
 • Explicar individualment i guiar les tasques plantejades a l’aula.
 • Vetllar per la salut i la seguretat dels alumnes atesos.
 • Afavorir una relació de respecte vers els companys i mestres.
 • Col·laborar en l’elaboració de material i coordinar-se amb l’equip pedagògic.

Els seus objectius principals són:

 • Aconseguir l’autonomia a les files i a la rutina d’entrada.
 • Ampliar el ventall d’interessos i augmentar el grau d’atenció.
 • Disminuir les agressions verbals i ampliar la capacitat de compartir amb els altres.
 • Adquirir el màxim d’objectius possibles dels aspectes establerts al P.I. o adaptació curricular.